Čo je UFI (Unique Formula Identifier)?

2022-10-30

16-miestny alfanumerický kód UFI musí byť uvedený na výstražnom štítku alebo jasne čitateľný v jeho bezprostrednej blízkosti. Kód môže byť vytlačený priamo na obale zmesi alebo nalepený na samostatnom štítku za predpokladu, že sú dodržané všeobecné pravidlá používania výstražného štítku vrátane jasnosti a trvanlivosti.

Autor oznámenia z toxikologického strediska môže vytvoriť kód UFI pomocou online nástroja UFI Generator na webovej stránke ECHA (Európska chemická agentúra). Kód UFI je bezplatný a jeho použitie je flexibilné. Napríklad spoločnosť môže používať rovnaký kód UFI v dodávateľskom reťazci, pokiaľ zloženie zmesi zostáva nezmenené, alebo môže generovať viacero kódov UFI pre rovnaký produkt.

Lehota na ohlásenie nebezpečnej zmesi závisí od konečného užívateľa výrobku.

Od 1. januára 2021 sa musia uvádzať informácie o zmesiach predávaných na spotrebiteľské a profesionálne použitie a na výstražné štítky sa musí pridať kód UFI.

Od 1. januára 2024 sa musia uvádzať informácie o zmesiach predávaných na priemyselné použitie a na výstražných štítkoch musí byť uvedený kód UFI.

Ak spoločnosť predložila vnútroštátne oznámenie o chemikáliách pre výrobok na trhu pred uvedenými dátumami uplatňovania, bude do 1. januára 2025 na oznámenie podľa nových požiadaviek na informácie platiť prechodné obdobie.

V spoločnosti Algol Chemicals robíme počas prechodného obdobia upozornenia na toxikologické centrá a oznamujeme kódy UFI v dodávateľskom reťazci, keď budú dostupné. Kódy UFI sú už zahrnuté v niektorých kartách bezpečnostných údajov a štítkoch.

Ak potrebujete ďalšie informácie o požiadavkách na produkty vašej spoločnosti, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo odborníkov v našom oddelení HSEQ.